ЗНО

Поточна перевірка. Варіант 10-1

Завдання 1
Тіло рухається прямолінійно вздовж осі x. На графіку наведена залежність координати тіла від часу руху. В який момент часу модуль переміщення відносно початкової точки мав максимальне значення?
Завдання 2
Укажіть графік координати, що відповідає показаному на рисунку графіку проекції швидкості тіла. Початкова координата тіла дорівнює нулю.
Завдання 3
Трамвай та автобус відходять від зупинки та рухаються прямолінійно із однаковим прискоренням 2 м/с2, але автобус починає рух на 4 с пізніше за трамвай. Визначте проекцію швидкості руху автобуса в системі відліку, пов'язаною із трамваєм, через 6 с від початку руху трамвая.
Завдання 4
Матеріальна точка рухається вздовж осі x за законом x=7+8t2t2. Визначте координату точки, в якій миттєва швидкість тіла дорівнює нулю.
Завдання 5
У скільки разів потрібно збільшити початкову швидкість тіла, кинутого вертикально вгору з поверхні Землі, щоб збільшити максимальну висоту його підйому у 2 рази?
Завдання 6
Тіло кинули вертикально вгору з початковою швидкістю 20 м/с. Визначте пройдений тілом шлях за 3 с руху. Прискорення вільного падіння вважайте рівним 10 м/с2.
Завдання 7
Виберіть правильне твердження.
При рівномірному русі тіла по колу...
Завдання 8
Що називають інерцією?
Завдання 9
Рівнодійна сил, діючих на тіло масою 10 кг, дорівнює 20 Н. Визначте швидкість та прискорення руху тіла.
Завдання 10
Від яких чинників залежить величина сили тертя ковзання?
1. Від швидкості руху тіла.
2. Від маси тіла.
3. Від якості обробки поверхні тіла та поверхні, якою рухається це тіло.
4. Від площі дотикання поверхонь.
Завдання 11
Установіть відповідність між характером руху тіла (позначено цифрами 1—4) та напрямом рівнодійної сил (позначено буквами А—Д), що на нього діють.
Характер руху
1Рівномірний прямолінійний рух
2Прямолінійний рівносповільнений рух
3Рівномірний рух тіла по колу
4Прямолінійний прискорений рух
Напрям рівнодійної
АРівнодійна сил, діючих на тіло, має сталу величину та напрямлена проти напрямку руху тіла.
БВеличина рівнодійної змінюється, напрямлена в сторону руху тіла.
ВВеличина рівнодійної сил, діючих на тіло, стала, напрямок — у сторону руху тіла.
ГРівнодійна сил, діючих на тіло, дорівнює нулю.
ДРівнодійна стала за величиною та напрямлена перпендикулярно до швидкості руху тіла.
АБВГД
1
2
3
4
Завдання 12
Автомобіль, що рухався рівноприскорено, через 10 с від початку руху досяг швидкості 72 км/год. Який шлях (у м) проїхав автомобіль за четверту секунду свого руху?
Завдання 13
Із вікна, розміщеного на висоті 20 м від Землі, горизонтально кинули м'яч, який упав на Землю на відстані 16 м від будинку. З якою швидкістю (у м/с) кинули м'яч?
Завдання 14
Яку відстань (у м) проїде автомобіль, що рухався горизонтальною дорогою зі швидкістю 54 км/год, після початку гальмування, якщо коефіцієнт тертя шин по дорозі дорівнює 0,5?


Поточна перевірка. Варіант 11-1

Завдання 1
До кульки, що підвішена на нитці, підносять скляну паличку, натерну об шовк. Кулька при цьому притягується до палички. Яке твердження про заряд кульки істинне?
Завдання 2
Дві однакові металеві кульки мають заряди +2q і 6q і розміщені на деякій відстані одна від одної. Кульки привели у дотик і розмістили на відстані, що у 3 рази більша за початкову. Визначте, як змінилася сила кулонівської взаємодії між кульками.
Завдання 3
Напруженість електростатичного поля визначають за допомогою пробного заряду. Як зміниться модуль напруженості електричного поля, створеного негативним точковим зарядом, якщо величину пробного заряду, за допомогою якого визначають величину напруженості поля в даній точці, зменшити в 3 рази?
Завдання 4
Краплинка олії масою 0,5 г має заряд 2,5 нКл і перебуває в рівновазі в однорідному електростатичному полі. Визначте напрямок та величину напруженості цього поля, уважаючи g=10 м/с2.
Завдання 5
Заряд металевої кулі радіусом 10 см дорівнює 20 нКл. Визначте потенціал електричного поля, створеного цією кулею, на відстані 5 см, 10 см, 20 смвід її центру.
Завдання 6
Заряд на кожній пластині конденсатора збільшили в 16 разів. Як при цьому змінилася ємність конденсатора?
Завдання 7
Плоский повітряний конденсатор, заряджений та відключений від джерела напруги, має енергію W. Простір між обкладками конденсатора повністю заповнили слюдою, діелектрична проникність якої дорівнює 7. Чому дорівнюватиме енергія конденсатора в цьому випадку?
Завдання 8
На рисунку показана залежність сили струму I у провіднику від напруги U на його кінцях. Який з цих провідників має найбільший опір?
Завдання 9
Визначте напругу на клемах джерела струму з ЕРС 8 В, якщо опір зовнішньої ділянки кола дорівнює внутрішньому опору джерела.
Завдання 10
Лампочки, опори яких 18 Ом та 2 Ом, почергово підключені до джерела струму, споживають однакову потужність. Визначте внутрішній опір джерела струму.
Завдання 11
Установіть відповідність між фізичною величиною (позначено цифрами 1—4) та виразом (позначено буквами А—Д), що визначає її розмірність через основні одиниці системи СІ.
Фізична величина
1Електричний заряд
2Електроємність
3Електричний опір
4Різниця потенціалів
Розмірність
Акгм2А2с3
БАс
ВДжАс
Гкгм2Ас3
ДА2с4кгм2
АБВГД
1
2
3
4
Завдання 12
Визначте напруженість електричного поля (у В/м), створеного двома точковими зарядами 2 нКл та 8 нКл, у точці, розміщеній на середині відрізка, що з'єднує ці заряди, якщо напруженість поля, створеного в цій точці лише першим зарядом, дорівнює 4 В/м.
Завдання 13
Заряджена частинка рухається проти ліній напруженості однорідного електричного поля з початковою швидкістю 2000 км/с. Питомий заряд частинки 1012 Кл/кг, напруженість електростатичного поля 80 В/м. Яку відстань (у см) пролетить частинка до зупинки?
Завдання 14
Конденсатор ємністю 1,5 мкФ, заряджений до напруги 155 В, з'єднують паралельно з кондесатором ємністю 0,5 мкФ, зарядженим до напруги 135 В. Який заряд (у мкКл) пройде при цьому по з'єднувальним провідникам?
Завдання 15
Джерело струму підключено до резистора опором 15 Ом. При цьому сила струму у колі становить 2,5 А. Коли це саме джерело струму підключили до резистора опором 20 Ом, сила струму у колі дорівнювала 2 А. Визначте внутрішній опір (в Ом) цього джерела струму.