Фізика 10-клТема 1. Вступ. Кінематика (12 год)
Урок 01.  Зародження й розвиток фізики як науки. Методи наукового пізнання.
Урок 02. Вимірювання та розрахунки фізичних величин.
Урок 03. Механічний рух.
Урок 04.  Розв'язування задач на механічний рух.
Урок 05.  Рівномірний прямолінійний рух. 
Урок 06.  Розв'язування задач на рівномірний прямолінійний рух. 
Урок 07.  Рівноприскорений рух.  
Урок 08.  Розв'язування задач на рівноприскорений рух. 
Урок 09.  Лабораторна робота №1: "Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху".
Урок 10.  Рівномірний рух тіла по колу.
Урок 11.  Розв'язування задач на рівномірний рух тіла по колу.
Урок 12.  Тематичне оцінювання №1: "Кінематика".

Тема 2. Динаміка. Сили в механіці (12 годин)
Урок 13.  Механічна взаємодія. Види сил у механіці.
Урок 14.  Закони Ньютона та межі їх застосування.
Урок 15.  Розв'язування задач на закони Ньютона. 
Урок 16.  Закон всесвітнього тяжіння. Вага тіла. Супутники.
Урок 17.  Розв'язування задач.
Урок 18.  Сила пружності та сила тертя.
Урок 19.  Розв'язування задач на сили пружності та тетря.
Урок 20.  Лабораторна робота №2: "Вимірювання сил". 
Урок 21.  Рух тіла під дією кількох сил.
Урок 22.  Розв'язування задач на рух тіл під дією кількох сил.  
Урок 23.  Розв'язування задач.  
Урок 24.  Тематичне оцінювання №2: "Динаміка. Сили в механіці".

Тема 3. Закони збереження в механіці. Релятивістська механіка (12 годин)
Урок 25.  Основи статики. Центр тяжіння.
Урок 26.  Розв'язування задач на основи статики. 
Урок 27.  Лабораторна робота №3: "Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил". 
Урок 28.  Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.
Урок 29.  Розв'язування задач на закон збереження імпульсу.
Урок 30.  Механічна робота і потужність. Закон збереження механічної енергії.
Урок 31.  Розв'язування задач на закон збереження механічної енергії. 
Урок 32.  Самостійна робота.                                            
Урок 33.  Основні положення спеціальної теорії відносності. 
Урок 34.  Розв'язування задач на СТВ.
Урок 35.  Розв'язування задач.
Урок 36.  Тематичне оцінювання №3: "Закони збереження в механіці. Релятивістська механіка".

Тема 4. Основи МКТ. Ізопроцеси (10 годин)
Урок 37.  Основні положення МКТ.Основне рівняння МКТ.
Урок 38.  Розв'язування задач.
Урок 39. Ізотермічний процес.
Урок 40.  Розв'язування задач.
Урок 41.  Лабораторна робота №4: "Дослідження ізотермічного процесу".
Урок 42.  Ізобарний процес. 
Урок 43.  Розв'язування задач.
Урок 44.  Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Меделеєва-Клапейрона.Ізохорний процес. 
Урок 45.  Розв'язування задач.
Урок 46.  Тематичне оцінювання № 4: "Основи МКТ. Ізопроцеси".

Тема 5. Властивості газів, рідин, твердих тіл (8 годин)
Урок 47.  Насичена пара. Вологість повітря.
Урок 48.  Розв'язування задач на вологість повітря.
Урок 49.  Лабораторна робота №5: "Вимірювання відносної вологості повітря".
Урок 50.  Поверхневий натяг рідин. Капілярні явища.
Урок 51.  Розв'язування задач на поверхневий натяг рідин.
Урок 52.  Будова та властивості твердих тіл. Деформація твердих тіл.
Урок 53.  Розв'язування задач на деформації твердих тіл.
Урок 54.  Тематичне оцінювання №5: "Властивості газів, рідин, твердих тіл".

Тема 6. Основи термодинаміки (6 годин)
Урок 55.  Внутрішня енергія тіл. 
Урок 56.  Робота термодинамічного процесу. Перший закон термодинаміки.
Урок 57.  Розв'язування задач на перший закон термодинаміки.
Урок 58.  Теплові та холодильні машини. 
Урок 59.  Розв'язування задач на роботу теплових та холодильних машин.
Урок 60.  Тематичне оцінювання №6:"Основи термодинаміки".

Тема 7. Фізичний практикум. 
Узагальнюючі заняття (8 годин)
Урок 61.  Практична робота №1: "Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння".
Урок 62.  Практична робота №2: "Визначення модуля пружності речовини".
Урок 63.  Практична робота №3: "Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини".
Урок 64.  Практична робота №4: "Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії".
Урок 65.  Практична робота №5: "Дослідження ізобарного процесу". 
Урок 66.  Повторення матеріалу: "Кінематика" та "Динаміка".
Урок 67.  Повторення матеріалу: "Властивості газів, рідин, твердих тіл" та "Основи термодинаміки".

Урок 68.  Сучасні погляди на простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки.
Використана література:
  • Фізика. 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/ Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. 
  • Савченко. - К.: Генеза, 2010.-192с.:іл. <<Завантажити>><<Читать онлайн>>
  • Фізика. 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/ В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий <<Читати онлайн>>
  • Фізика. 10 кл.: підручн. для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту/ Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев. - Х.: Гімназія, 2010. - 272 ст.: іл. <<Читати онлайн>>
  • Фізика. 10 кл.: розробки уроків: рівень стандарту/ О. О. Туманцова <<Читати онлайн>>
  • Фізика. 10 кл.: розробки уроків: рівень стандарту/ Л. А. Кирик.
  • Фізика 10 кл.: Комплексний зошит контролю знань/Рівень стандарту/Божинова Ф.Я.